Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

Visi, Misi dan Objektif

Visi

Exemplary Public Financial Management


Misi

Committed to Sound Financial Management Ensuring Long Term Financial Sustainability of the State


Objektif


Untuk memperkukuhkan kapasiti dan keupayaan kewangan Negeri secara berterusan bagi mempastikan kedudukan kewangan Negeri berdaya tahan dan mampan dalam jangka masa panjang melalui:
(a)    penggunaan sumber Negeri yang optima;
(b)    perancangan dan pengurusan kewangan Negeri yang bijak 
        dan berhemah;
(c)    displin kewangan yang baik; serta
(d)    amalan tadbir urus yang baik dan berterusan.

Pautan Berguna